Back
 1. Condició d’USUARI

L’accés o ús de la pàgina web www.goidiomes.cat implica tenir la condició d’USUARI de la mateixa i l’acceptació de les condicions generals d’ús, sense perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts .

 1. Condició de TITULAR

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement als USUARIS del lloc web www.goidiomes.cat, de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al TITULAR del domini:

Nom: Go Idiomes

NIF : 39358296-y

Domicili: C/ Avinyó,8 SALLENT 08650

 1. Objecte

Mitjançant el lloc www.goidiomes.cat el seu TITULAR, anteriorment identificat, facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

 1. Condicions d’ús

L’accés a el lloc tindrà caràcter gratuït, sense perjudici que algun dels serveis als quals es pot accedir estiguin subjectes a el pagament d’un preu.

– L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús de la pàgina web.

– Per fer ús dels serveis, els menors d’edat requeriran el permís dels seus pares o tutors, que seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.

– L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.goidiomes.cat, abstenint-se de utilitzar-los amb fins il·lícits, o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o provoquin danys en els sistemes del web o en els dels seus proveïdors o tercers.

– El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics, encara que no es fa responsable dels danys potencials o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic de l’usuari quan aquest accedeixi a les pàgines web o les utilitzi.

– El TITULAR es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.

 

 1. Propietat industrial i intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen en el lloc www.goidiomes.cat són propietat del TITULAR o de tercers, sense que pugui entendre que l’ús o accés a el lloc i/o als serveis oferts atribueixi a l’usuari cap tipus de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, ni que aquest pugui fer ús dels mateixos més enllà de l’estrictament necessari per a un ús correcte de la pàgina web i dels seus serveis.

Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.

En virtut del que disposa el RDL 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que es trobi instal·lat a www.goidiomes.cat

 1. Protecció de dades de caràcter personal / POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la LOPDGDD (LO 3/18, de 5 de desembre), que les dades dels USUARIS recollides a través de qualsevol formulari del lloc web, mitjançant l’adreça de correu electrònic facilitada o rebuda mitjançant trucada telefònica, incloent fotografies, estan incloses en un fitxer titularitat de GO IDIOMES.

La finalitat d’aquest fitxer serà la directament relacionada amb l’activitat empresarial. S’han pres totes les mesures previstes en la llei esmentada per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades dels USUARIS .

L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça INFO@GOIDIOMES.CAT indicant la referència RGPD.

El CLIENT/USUARI declara que disposa d’autorització o ha informat amb caràcter previ als tercers les dades personals o imatges que faciliti mitjançant els formularis de contractació del lloc www.goidiomes.cat.

 

Informació addicional sobre Protecció de Dades:

 1. Responsable del tractament.

Nom: Go Idiomes

NIF : 39358296-y

Domicili: C/ Avinyó,8 SALLENT 08650

Correu: INFO@GOIDIOMES.CAT

 1. Finalitat del tractament de les dades.

Les dades personals que es puguin recollir per part de GO IDIOMES seran utilitzades per contactar amb vostè com a conseqüència de la relació comercial existent i oferir els nostres serveis.

Les dades personals que ens hagi facilitat s’han de conservar per un termini màxim de 10 anys, o fins que expressament es sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.

 1. Legitimació de el tractament de dades.

La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes en el RGPD, concretament en l’article 6.1.a), ja que GO IDIOMES sol·licita expressament el consentiment dels interessats perquè les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.

 1. Destinataris de les dades.

No es preveu que les dades personals recollides per GO IDIOMES puguin ser cedides a tercers. Tot i que sí es podran cedir quan es tracti del compliment d’una obligació legal.

 1. Exercici dels drets propis.

Es poden exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació i portabilitat, enviant un correu electrònic a INFO@GOIDIOMES.CAT juntament amb una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu

 

 1. Xarxes socials

GO IDIOMES té presència a les xarxes socials. El tractament de les dades de les persones que connectin amb el TITULAR a través d’aquests canals, ja sigui per fer-se seguidors o per a qualsevol altra finalitat, es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sense perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa social que correspongui.

El TITULAR tractarà les dades de l’USUARI amb els fins d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informar-lo d’activitats, productes o serveis del TITULAR, o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials poguessin permetre.

 1. Exclusió de garanties i responsabilitat

El TITULAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin ocasionar pel funcionament del lloc web, citant, a títol merament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de el lloc, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

 1. Enllaços

En el cas que en www.goidiomes.cat es facilitin enllaços a altres llocs d’Internet, el TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà responsabilitats pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. De la mateixa manera, l’enllaç d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 1. Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús

Aquestes condicions romandran en vigor de manera indefinida, sense perjudici de la seva modificació, que podrà dur-se a terme pel TITULAR en qualsevol moment, sent degudament publicades en el lloc web.

 1. Jurisdicció i legislació aplicable

Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Manresa.

Necessites ajuda?